قسمتی از دست نوشته شهید صیاد شیرازی

 

«بسم الله الرحمن الرحیم.من کان الله، کان الله له»

 «هرکه با خدا باشد، خدا با اوست»
X